неділя, 16 жовтня 2011 р.

Вимоги до оформлення поданих на конференцію статей для публікації у науковому фаховому виданні „Інформаційні технології і засоби навчання”

Затверджено Вченою Радою Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України
протокол № 1  від 04.02.2010 р.

Вимоги до оформлення статей до наукового фахового видання
„Інформаційні технології і засоби навчання”

1.      Ця стаття не була раніше опублікована, а також не надана іншому журналу для розгляду та публікації. Якщо подібне має місце, то випадок повинен бути пояснений у примітках до відправленої статті (Крок 5).


2.      Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці розташовані в тексті мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті.

 1. Текст статті повинен мати такі елементи:
1) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3) Формулювання мети статті (постановка завдання).
4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів.
5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

4.      Шрифт Times New Roman, 13 pt;
міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25.
Параметри сторінки: верхнє і нижнє поле - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5см.
У першому рядку ліворуч - індекс УДК;
  • Наступний рядок - Прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками, e-mail:;
  • Наступний рядок - НАЗВА СТАТТІ - по центру прописний жирний шрифт, відступ від попереднього тексту 12 пгт;
  • Наступний рядок - Анотація - по центру, жирний шрифт; текст анотації українською мовою (з абзацу) повинен мати об'єм 600-800 знаків;
  • Ключові слова: (з абзацу, виділити жирним) перелік ключових слів (від трьох до восьми, не виділяти жирним);
  • текст статті;
  • Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

  • НАЗВА СТАТТІ (російською мовою), (відступ від попереднього тексту 12 пгт, по центру прописними літерами, виділити жирним);
  • Прізвище, ім'я, по-батькові (російською мовою;виділити жирним), науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками, e-mail:;
  • Аннотация (по центру, виділити жирним);
  • текст анотації (російською мовою) (з абзацу) повинен відповідати перекладу тексту анотації українською мовою;
  • Ключевые слова: (з абзацу виділити жирним) перечень ключевых слов на русском языке.

  • НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою);
  • Прізвище та ініціали авторів (англійською мовою; виділити жирним), науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками, e-mail:;
  • Resume (по центру, виділити жирним);
  • текст анотації англійською мовою;
  • Keywords: перелік ключових слів англійською мовою.

Приклад

УДК 681.3;377.4
Кузнецова Тетяна Володимирівна, науковий співробітник відділу електронних інформаційних ресурсів і мережних технологій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України
Організаційне забезпечення Інформаційної системи планування наукових досліджень в АПН України
Анотація
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена нагальними потребами суспільства у створенні інформаційних систем, сприянні впровадженню новітніх інформаційних технологій у процеси управління освітою. Створення Інформаційної системи планування наукових досліджень в Академії педагогічних наук України на базі мережі Інтернет (ІС «Планування») забезпечить інформаційну і технологічну підтримка процесів планування наукових досліджень, що виконуються в наукових установах АПН України, і вирішить проблему забезпечення ефективності їх виконання. Організаційні засади побудови ІС «Планування», розглянуті у статті, визначають напрями проектування цієї системи і вимоги до процедур надходження і опрацювання документів з планування наукових досліджень.
Ключові слова:  ІС «Планування», інформаційна система, організаційне забезпечення, наукові дослідження. 
Актуальність теми дослідження …

Список використаних джерел

1. Информационные системы. Тема 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tspu.tula.ru/ivt/old_site/umr/infosystem_net/lek/lek01.htm#nameUp. – Назва з екрану.
2. ...
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПН УКРАИНЫ
Кузнецова Т.В.
Аннотация
Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена неотложными нуждами общества в создании информационных систем, содействии внедрению новейших информационных технологий в процессы управления образованием. Создание Информационной системы планирования научных исследований в Академии педагогических наук Украины на базе сети Интернет (ІС «Планирование») обеспечит информационную и технологическую поддержку процессов планирования научных исследований, которые выполняются в научных учреждениях АПН Украины, и решит проблему обеспечения эффективности их выполнения. Организационные основы построения ІС «Планирование», рассмотренные в статье, определяют направления проектирования этой системы и требования к процедурам поступления и обработки документов планирования научных исследований.
Ключевые слова:  ІС «Планирование», информационная система, организационное обеспечение, научные исследования. 
organizational maintenance of Information system of planning of scientific researches in APS of Ukraine
Kuznetsova T.V.
Resume
The relevance of the material stated in article, is caused by urgent needs of society in creation of information systems, assistance to introduction of the newest information technology into the management processes by education. Creation of information system of planning of scientific researches in Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on the basis of the Internet (ІС "Planning") will provide an information and technological support of processes of planning of scientific researches which are carried out in scientific institutions of APS of Ukraine, and will solve a problem of effective maintenance of their performance. Organizational bases of ІС " Planning" construction, considered in the article, define directions of designing of this system and the requirements to receiving and processing procedures of the documents of planning of scientific researches.
Keywords: ІС "Planning", information system, organizational maintenance, scientific researches.

2 коментарі: