пʼятниця, 2 березня 2012 р.

Рекомендації конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення» (Суми, 1-2 березня 2012 р.)

Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення»
(1-2 березня 2012 р., м. Суми)

1-2 березня 2012 року з ініціативи КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» і Науково-дослідного центру навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України (м. Суми) за підтримки Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та за участю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, ПрАТ «Інститут передових технологій» (м. Київ) на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і Науково-дослідного центру навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення».
Інформаційна підтримка здійснювалася: журналом «Комп’ютер в школі та сім’ї»; сайтом Сумського ОІППО soippo.edu.ua, блогом «ІКТ в освіті» http://iktsumskij.blogspot.com.
Для участі у конференції надійшло 64 заявки від науковців, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, учителів-новаторів, методистів і працівників системи освіти з 10 областей нашої держави і м. Києва. На конференції були представлені 4 державні науково-дослідні інститути, 16 вищих і 7 загальноосвітніх навчальних закладів різних форм власності, 3 заклади післядипломної педагогічної освіти, 3 освітні установи, 2 приватні підприємства.
На конференцію було подано 53 тезів доповідей і статей. Матеріали конференції опубліковані у збірнику «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення» загальним обсягом 15 умовних друкованих аркушів.
Тематика і зміст доповідей представлених для обговорення на конференції свідчать про актуальність порушеної проблеми, про необхідність розроблення науково-методичного забезпечення та концептуальних засад упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему дошкільної, середньої, професійної і післядипломної освіти як основи освітніх стандартів нового покоління й удосконалення механізмів управління освітою.
Під час роботи конференції на пленарному засіданні та на засіданні секцій розглянуто комплекс проблем, пов’язаних з впровадженням і використанням інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та розробкою новітнього науково-навчального обладнання, а саме: загальні підходи до реалізації інформаційно-ресурсного розвитку сучасного суспільства; тенденції впровадження сучасних технічних засобів навчання; використання ІКТ в системі планування наукових досліджень у науково-дослідних установах; впровадження ІКТ у навчально-виховний процес загальноосвітніх, спеціальних і вищих навчальних закладів; розробка нового навчального обладнання тощо. Конференція відмічає, що інформаційно-комунікаційні технології та новітнє навчально-наукове обладнання розвиваються як складові інформаційної інфраструктури держави.
Водночас підкреслювалося, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах гальмується.
У 2010 році закінчився строк дії Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки. Однак багато проблем, пов'язаних з впровадженням у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, залишаються нерозв'язаними: слабка матеріально-технічна база; не ефективно використовуються вже наявні електронні інформаційні ресурси; існує проблема технічного обслуговування і ремонту сучасних інформаційно-комунікаційних засобів у навчальних закладах; використовується морально застаріла комп’ютерна техніка; незадовільний стан підключення до Інтернету; недостатній рівень підготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі тощо.
З метою розв’язання зазначених проблем була розроблена Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.
Зважаючи на необхідність впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх та професійних навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій, конференція рекомендує:
1. Органам виконавчої влади обласних, районних і міських рад:
a. Стовідсотково забезпечити загальноосвітні навчальні заклади сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;
b. Надати всім загальноосвітнім навчальним закладам швидкісний доступ до Інтернету з використанням сучасних технологій з’єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів;
c. Створити систему ресурсних центрів технічної, інформаційної та науково-методичної підтримки використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.
2. Закладам післядипломної педагогічної освіти:
a. Удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками;
b. Надати методичну допомогу у створенні системи веб-сайтів всіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об’єднань;
c. Узагальнювати і поширювати досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій та впровадження новітнього навчально-наукового обладнання.
3. Науково-дослідним установам:
a. Продовжити наукові дослідження, спрямовані на наукове обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і новітнього навчально-наукового обладнання у навчально-виховний процес вищої, спеціальної і загальноосвітньої школи;
b. Підвищити ефективність взаємодії науково-дослідних установ з навчальними закладами;
c. Розробляти полікомпонентні системи засобів навчання, на основі яких можна реалізувати діяльність учнів у навчальних середовищах різного типу (предметно-просторове, предметно-інформаційне та інфокомунікативне навчальні середовища).
4. Навчальним закладам:
a. Активніше впроваджувати у навчання та виховання студентів, учнів, вихованців інформаційно-комунікаційні технології;
b. Створювати системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.
Конференція рекомендує для публікації в електронному фаховому виданні „Інформаційні технології і засоби навчання” статті авторів, які мають науково-практичне значення, а саме:
1. Данилюк Сергій Семенович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ.
2. Запорожцева Юлія Сергіївна, ст. викладач кафедри методики викладання навчальних предметів Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Фамілярська Лариса Леонідівна, викладач кафедри методики викладання навчальних предметів Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
БЛОГ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
3. Києнко-Романюк Лариса Анатоліївна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри методології та управління освітою Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників; Заячковська Леся Миколаївна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, викладач інформатики Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу Вінницької області.
ІНФОРМАЦІЙНІ ВМІННЯ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ ЯК СКЛАДОВІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛІВ.
4. Лобода Вікторія Володимирівна, викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ ІКТ.
5. Павленко Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми.
ДІАГНОСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
6. Петрова Лариса Григорівна, к.т.н., доцент, завідуюча кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Петров Сергій Олександрович, асистент кафедри комп’ютерних наук Сумського державного університету; Конопленко Андрій Вікторович, студент факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету.
ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ПОНЯТІЙНО-ТЕЗИСНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ БАЗИ ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ В СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОСВІТИ
7. Пойда Сергій Андрійович, завідуючий відділом дистанційного навчання Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗАСОБАМИ ПЛАТФОРМИ ДН E-FRONT.
8. Царенко Вікторія Олександрівна, аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБІНАРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ.
Учасники заходу відзначають високий професійний, методичний та технічний рівень підготовки та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення» і висловлюють подяку її організаторам.

Оргкомітет

Немає коментарів:

Дописати коментар